×

Rejestracja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i gromadzenie moich danych osobowych przez Geofabryka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu kod 87-100 ul. Prosta 19/5, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia badań ankietowych, prowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz analizy wyników tych badań, zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Informujemy, że wskazując dane w metryczce wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO). Informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geofabryka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 87-100, ul. Prosta 19/5.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji w systemie ankiet i wypełnienia ankiety na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przesłania przez Panią/Pana rezygnacji lub do zakończenia prac Wykonawcy firmy Geofabryka Sp. z o.o., świadczącego usługę na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy na podstawie umowy WI.272.10.2019

4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

6. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi rejestrację użytkownika w systemie ankiet;

7. kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest pod adresem poczty elektroniczneh biuro@geofabryka.pl lub na adres pocztowy administratora danych;

8. dane gromadzone są w infrastrukturze informatycznej zlokalizowanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Więcej informacji o regulacjach prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych - nazwa urzędu kieruje na https://www.uodo.gov.pl/ Załączniki